Tại sao Sales, Brokers đánh mất mối liên kết với Khách hàng của mình.

Bạn đang là Nhân viên Bảo hiểm, Môi giới chứng khoán, Môi giới BĐS và Nhân viên Ngân hàng… và bạn chỉ bán một sản phẩm đơn thuần.

Tại sao bạn không biến mình trở thành Nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp, cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho Khách hàng của mình.