Ứng dụng tập trung quỹ mở đầu tiên,

được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép